A+ R A-

БЕЗОПАСНА РАБОТА с произведени наноматериали


Какво представляват произведените наноматериали (ПНМ)?

Произведените наноматериали са материали, в които 50 % или повече от частиците са с размер между 1 и 100 нанометра (nm) в поне едно измерение. Най-малките наночастици са сравними по размер с атоми и молекули.

Свойствата на частиците с такива размери могат да се различават от свойствата на по-едрите частици от същия материал. Тези свойства са резултат от малките им размери, но също така от тяхната сравнително голяма повърхност, формата, разтворимостта, химичния им състав, функциите и обработката на повърхността им. Поради тези свойства те привличат все по-голям интерес в научната област и се използват за разработване на нови продукти и технологии.

Някои примери за наноматериали:

   нанотитаниевият диоксид се използва като вещество, поглъщащо ултравиолетовата светлина, например в козметични продукти, бои и покрития за прозоречно стъкло;
   
графенът е тънък и изключително здрав моноатомен слой от въглерод с много добра проводимост и голям потенциал в няколко промишлени области, и особено в електрониката;
   въглеродните нанотръби притежават свойства, които представляват интерес за сектора на електрониката. Те се използват и за армиране на различни видове материали, например в сектора на строителството, както и при производството на компютърни дисплеи на основата на органични светодиоди (OLED);
    
наносреброто се използва например в медицински и козметични продукти и в храни, а също така като антисептично средство в разнообразни продукти като бои и покрития, облекла, обувки и домакински продукти;
   квантовите точки са полупроводникови елементи, които са от особен интерес за различни приложения, като например медицински образни изследвания, диагностика и електронни продукти.

В областта на медицината наноматериалите привличат интерес например във връзка с потенциала си да пренасят лекарства до конкретни органи и за целите на образните изследвания (например магнитни наночастици от железен оксид). Наноматериали с нови свойства се разработват чрез нанасяне на различни видове покрития върху повърхността на наночастици.

Полезни източници на информация:

   Безопасна работа с произведени наноматериали Незадължително ръководство за работодатели и специалисти в сферата на безопасността и здравето. Ръководството предлага общ преглед на проблемите, свързани с безопасната употреба на ПНМ на работното място, определя широка рамка за превантивни действия и предоставя практически инструментариум за спазване на специфични изисквания при гарантирането на безопасността на работниците, каквито са оценката на риска и управлението на риска. 
     корпоративен автор - Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (Европейска комисия).
     дата на публикация - 20.02.2019г..
    линк за достъп до ръководството на български език - тук.

    Произведени наноматериали на работното място - информационен лист Информационният лист е част от общоевропейската кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“, проведена в периода 2018г. - 2019г. от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и целяща да насърчи превенцията на рисковете, произтичащи от наличието на опасни вещества на работното място като същевременно повиши осведомеността относно рисковете и ефективните начини за предотвратяването им.
     корпоративен автор - Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
     дата на публикация - 21.03.2019г..
    линк за достъп до информационния лист на български език - тук.

     „Е-факт 73“: Наноматериалите в сектора на здравеопазването: професионални рискове и превенция В този брой на „Е-факт“ се обяснява как здравните работници могат да попаднат на произведени наноматериали при извършване на ежедневните дейности на своите работни места. В него се предоставя информация относно съответните специфични професионални рискове и какво следва да се направи за превенция на експозицията.
     корпоративен автор - Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
     дата на публикация - 19.06.2013г..
    линк за достъп до информационния лист на български език - тук.

      „Е-факт 74“: Наноматериалите в дейностите по поддръжката: професионални рискове и превенция В този брой на „Е-факт“ е дадено кратко въведение към наноматериалите и рисковете от тях за безопасността и здравето на работниците. Обяснява се как работниците могат да попаднат на наноматериали при извършване на дейности по поддръжка и се предоставя информация относно това какво следва да се направи за превенция на експозициите.
     корпоративен автор - Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
     дата на публикация - 19.06.2013г..
    линк за достъп до информационния лист на български език - тук.

Полезни връзки:

Обсерватория за наноматериали на ЕС (ОНЕС) - www.euon.echa.europa.eu
Европейската агенция по химикалите (ECHA) - www.euon.echa.europa.eu

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!