A+ R A-

НАЕМАНЕ на непълнолетни лица на работа

Правно основание - чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.

Заявител –физически и юридически лица – работодатели по Кодекса на труда

Орган, който предоставя услугата: Директор на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице.

Информация за контакт и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 • Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (изтеглете образеца тук )
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско заключение (копие заверено 'Вярно с оригинала') за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания)

Начини на заявяване на услугата:

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - Искането за издаване на разрешение се попълва в електронната форма в Е-ПОРТАЛА на Агенцията и към него се прикачват в електронна форма придружаващите документи. Искането се подписва с квалифициран електронен подпис на работодателя или на упълномощено лице и се подава електронно. Когато искането се подава с квалифициран електронен подпис на упълномощено от работодателя лице, към документите се представя и пълномощното на упълномощеното лице. При подаване на електронната преписка в Е-ПОРТАЛА системата генерира автоматично съобщение за потвърждаване на получаването, съдържащо входящия номер на преписката и код за достъп, чрез който заявителя може да следи развитието на електронната преписка. Интернет адрес на електронния формуляр за заявяване на услугата/режима: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За да се използва тази възможност работодателят или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работодателя лице към документите се прилага и пълномощното от работодателя.

Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.

 1. На място
 • Писмено - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 • Устно - При устно заявяване на услугата в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице, служител на Агенцията съставя „протокол за устно заявяване на услуга“ и протоколът се подписва от служителя и от заявителя. Протоколът за устно заявяване на услуга замества искането за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетно лице. Към него заявителят прилага придружаващите документи. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице, чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт (разрешението за наемане на работа)

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - За подадени през Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя на заявителя чрез Е-ПОРТАЛА като се класира в публичната част на електронната преписка.
 • През Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.
 • На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.
 1. На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на работодателя или на упълномощено от него лице на място в дирекцията „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на работодателя или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок на действие на документа – до настъпване на някое от описаните обстоятелства:

 • до прекратяване на трудовия договор, за сключване на който е издадено разрешението;
 • до навършване на 18-годишна възраст на работника/служителя;
 • до отнемане на разрешението от контролния орган.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6/ 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Такси/цени за услугата – услугата е БЕЗПЛАТНА

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!