A+ R A-

Какви са изискванията към моя бизнес в условията на COVID-19?

 • При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка можете със заповед да преустановите работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.
 • В зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, можете да възложите на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
 • Можете да предоставите до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.
 • Когато при обявено извънредно положение или епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, Вие сте длъжен/а да не допускате работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 • За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
 • В предприятието или в негово звено можете да установите непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение/или обявената епидемична обстановка или за част от този период.
 • Когато със заповед е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, имате право да предоставите платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 • Вие сте длъжен/а да разрешите ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:
  • бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  • работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.
   Времето, за което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.
 • Имайте предвид, че когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, трябва задължително да организирате провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
 • дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед РД-01-369 от 30.06.2020 г.
 • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
 • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед РД-01-369 от 30.06.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
 • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
 • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Допълнителна информация: 

 • Ако желаете да се запознаете с условията и да кандидатствате по Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след обявените от Народното събрание периоди на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, можете да се запознаете с критериите, установени в Постановление №151 на Министерския съвет от 03.07.2020 г., както и да намерите подробна информация на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите до 30 септември.
 • До 31 октомври 2020 г. се удължава срокът, в който земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за повече от един ден.

 

 

Запознайте се със специфичните и конкретни изисквания на държавните органи и министерства за следните видове дейност: 

 

 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

 

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!