ОФЕРТА
за извършване на задължителни профилактични медицински прегледи

Профилактична програма 1

**************************
Профилактични прегледи:
Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог
Невролог
Изследвания:
ЕКГ / електрокардиограма
ПКК / пълна кръвна картина
Артериално налягане
Профилактична програма 2

**************************
Профилактични прегледи:
Специалист образна диагностика
Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог
Невролог
Уролог
Изследвания:
Ехография на простата, бъбреци и пикочен мехур
Ехографско изследване на коремни органи
Ехография на шия и щитовидна жлеза
Ехомамография
оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания
Биохимични изследвания - кръвна захар, холестерол и триглицериди
ЕКГ / електрокардиограма
ПКК / пълна кръвна картина
Артериално налягане
**************************
Цената се определя в зависимост от избрания профилактичен пакет и броя на служителите, които подлежат на преглед. Всички наши клиенти, избрали Профилактична програма 1, могат да се възползват и от нашите специални отстъпки:

Брой хора:
от 30 до 50 човека
от 50 до 100 човека
над 100 човека
Процент отстъпка:
5%
8%
12%

В зависимост от спецификата на условията на труд или по Ваше желание, обемът на изследванията и/или профилактичните медицински прегледи може да бъде разширен. За всички наши корпоративни клиенти с персонал над 30 човека и разполагащи с необходимите условия, можем да предложим извършване на медицинските прегледи на място и по предварително установен график, който да не нарушава процеса на работа.

ОФЕРТА
за обслужване от
служба по трудова медицина


I. Оценка на риска
- Оценяване на условията на труд и риска при работа
- Даване на препоръки за намаляването му и неговия контрол
- Актуализиране на оценката на риска
- Организиране измервания на факторите на работната среда

II. Здравен мониторинг
- Организира и участва в задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала
- Води и поддържа "Лично здравно досие" за всеки член от персонала
- Съставя годишен анализ отчет на здравословното състояние на персонала
- Участва в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители
- Изготвя "Физиологичен режим на труд и почивка" на работещите във фирмата
- Изготвя заключение за годност за полагане на нощен труд чл.140 / а / от КТ
- Дава заверка на производствена характеристика за явяване пред ТЕЛК
- Определя категориите работници и служители, които трябва да получават безплатна предпазна храна

III. Изготвяне на документи
- Изготвя и поддържа цялостната документация, изискваща се от ИА"ГИТ"
- Предлага и разработва програма за първоначален инструктаж
- Изработване на програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите
- Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти и др.

IV. Обучения
- Провежда специализиран курс на обучение за Групите и Комитетите по условия на труд и за длъжностните лица по БЗР
- Запознаване на служителите с регламентираните в ЗЗБУТ изисквания към тях
- Запознаване с Европейските директиви, свързани с безопасните условия на труд
- Обучение по правилата за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ

V. Съдействие и консултация
- Съдейства за изпълнение и съобразяване с предпесанията от Инспекцията по труда
- Съдейства за изграждането и поддържането на цялостната фирмена документация по ЗЗБУТ
- Навременна експертна консултация по всички въпроси свързани със ЗЗБУТ
- Съдейства и консултира за изработването на Правилник за вътрешния трудов ред
- Консултира и съдейства при изготвянето на инструктажи, правилници и инструкции на персонала

**************************
Цената се определя в зависимост от броя на служителите, работещи във фирмата. Всички наши клиенти могат да се възползват и от нашите специални отстъпки:

Брой хора:
от 50 до 300 човека
от 300 до 500 човека
от 500 до 800 човека
Процент отстъпка:
8%
16%
24%

ОФЕРТА
за комплексно фирмено обслужване


ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
Профилактична програма 1

**************************
Профилактични прегледи:
Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог
Невролог
Изследвания:
ЕКГ / електрокардиограма
ПКК / пълна кръвна картина
Артериално налягане
Профилактична програма 2

**************************
Профилактични прегледи:
Специалист образна диагностика
Терапевт / вътрешен лекар
Офталмолог
Невролог
Уролог
Изследвания:
Ехография на простата, бъбреци и пикочен мехур
Ехографско изследване на коремни органи
Ехография на шия и щитовидна жлеза
Ехомамография
оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания
Биохимични изследвания - кръвна захар, холестерол и триглицериди
ЕКГ / електрокардиограма
ПКК / пълна кръвна картина
Артериално налягане


ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

I. Оценка на риска
- Оценяване на условията на труд и риска при работа
- Даване на препоръки за намаляването му и неговия контрол
- Актуализиране на оценката на риска
- Организиране измервания на факторите на работната среда

II. Здравен мониторинг
- Организира и участва в задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала
- Води и поддържа "Лично здравно досие" за всеки член от персонала
- Съставя годишен анализ отчет на здравословното състояние на персонала
- Участва в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители
- Изготвя "Физиологичен режим на труд и почивка" на работещите във фирмата
- Изготвя заключение за годност за полагане на нощен труд чл.140 / а / от КТ
- Дава заверка на производствена характеристика за явяване пред ТЕЛК
- Определя категориите работници и служители, които трябва да получават безплатна предпазна храна

III. Изготвяне на документи
- Изготвя и поддържа цялостната документация, изискваща се от ИА"ГИТ"
- Предлага и разработва програма за първоначален инструктаж
- Изработване на програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите
- Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти и др.

IV. Обучения
- Провежда специализиран курс на обучение за Групите и Комитетите по условия на труд и за длъжностните лица по БЗР
- Запознаване на служителите с регламентираните в ЗЗБУТ изисквания към тях
- Запознаване с Европейските директиви, свързани с безопасните условия на труд
- Обучение по правилата за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ

V. Съдействие и консултация
- Съдейства за изпълнение и съобразяване с предпесанията от Инспекцията по труда
- Съдейства за изграждането и поддържането на цялостната фирмена документация по ЗЗБУТ
- Навременна експертна консултация по всички въпроси свързани със ЗЗБУТ
- Съдейства и консултира за изработването на Правилник за вътрешния трудов ред
- Консултира и съдейства при изготвянето на инструктажи, правилници и инструкции на персонала
**************************
Цената се определя в зависимост от избрания профилактичен пакет и броя на служителите, които подлежат на преглед. Всички наши клиенти, избрали Профилактична програма 1, могат да се възползват и от нашите специални отстъпки:

Брой хора:
от 50 до 100 човека
от 100 до 200 човека
от 200 до 350 човека
над 350 човека
Процент отстъпка:
4%
7%
9%
12%

В зависимост от спецификата на условията на труд или по Ваше желание, обемът на изследванията и/или профилактичните медицински прегледи може да бъде разширен. За всички наши корпоративни клиенти с персонал над 30 човека и разполагащи с необходимите условия, можем да предложим извършване на медицинските прегледи на място и по предварително установен график, който да не нарушава процеса на работа.