Оценка на риска

Методика за оценка на риска "Оценка на риска" е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Нейна основна цел е подобряване на условията на труд, което би довело до по-голяма мотивация на персонала и съответно до подобряване на резултатите от работния процес. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год..

Процесът по оценка на риска преминава през няколко основни етапа:
1. Идентифициране на опасностите - събиране на информация за всички видове източници с увреждащо действие във фирмата и извън нея. За целта сме разработили специални анкетни карти, които да отчетат рисковете за всяка длъжност.
2. Оценяване на риска - оценка на рисковете и вероятността за тяхното появяване и даване на препоръки за намаляването им и техния контрол.
3. Актуализиране на оценката на риска - периодично извършване на анализ на оценката на риска с цел поддържане на нейната актуалност.

Здравен мониторинг

Методика за оценка на риска

Най-големият актив за всеки бизнес са неговите хора. Затова ние помагаме на нашите клиенти да запазят здравето на своя персонал.
Вземайки предвид потенциалните рискови фактори на работната среда, изготвяме препоръки за периодичността и вида на провеждане на задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала. Организираме и участваме в тяхното извършване като за целта си сътрудничим с квалифицирани медицински специалисти с необходимия стаж и опит, работещи в модерно оборудван медицински център.

Персоналните резултати на всеки член от вашия персонал се отразяват в специално изработени Лични здравни досиета. На базата на тези досиета, събраната информация за трудови злополуки и резултатите от измервания на параметрите на работната среда се съставя годишен анализ отчет на здравословното състояние на персонала, който дава реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Изготвяне на документи

Методика за оценка на риска

В днешното забързано ежедневие често се случва да не ни остава време да се запознаем в детайли, а понякога и в срок, с цялата необходима за нашия бизнес документация и понякога.....това не остава незабелязано от ИАГИТ. За да гарантираме на нашите клиенти успешното преминаване на проверката от Инспекцията по труда, както и да помогнем на останалите фирми с предписания, нашият екип изготвя и поддържа цялостната документация, изискваща се от ИАГИТ.

В допълнение
- съдействаме за успешното и правилно попълване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
- изработваме програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите в съответствие с изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.
- разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти и др.

Обучения

Методика за оценка на риска

Доброто познаване на законите и нормативните уредби е един от ключовете към изграждане на успешен бизнес...и ние можем да ви го осигурим! За целта сме приготвили специализиран курс на обучение за Групите и Комитетите по условия на труд и за длъжностните лица по БЗР. Курсът се провежда в лекционна зала на територията на службата по трудова медицина от сертифицирани по TUV експерти по ЗЗБУТ и квалифицирани медицински лица, и включва:
- Запознаване на служителите с регламентираните в ЗЗБУТ изисквания към тях
- Запознаване с Европейските директиви, свързани с безопасните условия на труд
- Обучение по правилата за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ
- Комплект материали и документи по ЗБУТ
След края на курса се провежда задължителен тест върху предадения материал, който е съставен от въпроси, отнасящи се до най-важните точки от лекцията, с цел затвърждаване на знанията върху тях. След приключване на лекционния курс, на всеки участващ се издава удостоверение.

Евакуационни планове

Методика за оценка на риска

Като институция чиято основна цел е подобряването на условията на труд и превенция от потенциални опасности и рискове на работното място, ние се стремим да дадем най-доброто от себе си и да направим максималното, за да предпазим здравето и живота на всеки работник.

За да сме сигурни, че дори и най-трудно предвидимото обстоятелство ще завърши без злополуки, ви предлагаме професионално изработване на евакуационни планове, изцяло съобразени с всички нормативни изисквания.

Съдействие и консултация

Методика за оценка на риска

Освен основния пакет от услуги всички наши клиенти получават и навременна експертна консултация по всички въпроси свързани със ЗЗБУТ, както и необходимото съдействие за отстраняване на всички нередности и неточности по цялостната фирмена документация свързана с здравословните и безопасни условия на труд. При липса на такава, нашият екип спомага за изграждането и поддържането й.

Още от нашите услуги

 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Измервания - организира измервания на факторите на работната среда
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Първоначален инструктаж - разработва програма за първоначален инструктаж по безопасност на труда
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Правилник за вътрешния трудов ред - съдейства и консултира за изработването му
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Трудоустроени работници - СТМ участва в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Физиологичен режим на труд и почивка - изготвя "Физиологичен режим на труд и почивка" на работещите във фирмата
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Нощен труд - изготвя заключение за годност за полагане на нощен труд чл.140 / а / от КТ
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  ТЕЛК - дава заверка на производствена характеристика за явяване пред ТЕЛК
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Инструктажи, правилници и инструкции - консултира и съдейства при изготвянето на инструктажи, правилници и инструкции на персонала
 • Физиологичен режим на труд и почивка, СТМ
  Аптечки и Списък на необходимите консумативи - предоставя списък на необходимите консумативи
Изпрати запитване за обслужване