trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Практиката ни е показала, че повечето служители не знаят или не разбират защо е необходимо да се провежда подобно обучение, в това дали съществува законово изискване за него. Защо всъщност е важно обучението по БЗР?

    Каква е целта на обучението?
   да се усвояват методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
   да се придобият знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
   да се осигури поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността на труда в съответствие с изискванията на нормативните актове;
   да се п
редостави необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи;
   да се с
ъздаде ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

 
    За кого е задължително обучението?
   
длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

   длъжностни лица, заети с организиране изпълнението на дейности за превенция на професионалните рискове (органите по БЗР в предприятията);

   
лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

   
членовете на комитета/групата по условия на труд;

   
работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;

   
работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Задължението за провеждане и респективно - за присъствие на обучение може да бъде открито в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

 Има ли периодика за провеждането му или е еднократно?

  • за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
  • за органите по БЗР в предприятията и лицата, които са определени от да провеждат инструктажите по БЗР - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
  • за членовете на комитета/групата по условия на труд - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ( ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
  • за работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работещите, заети в дейности, създаващи опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

 

Какви са ползите за служителите от нашето обучение? Какви са ползите за работодателя от нашето обучение?
запознава се със задължителните фирмени документи по безопасност и здраве при работа

запознава се с изискванията за проверка от държавните контролни органи

усвоява практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа

получава информация за добри практики в областта, в която оперира работодателя

получава възможни решения на конкретни, зададени от него, въпроси и фирмени казуси

научава какви са конкретните правила и изисквания по безопасността на труда за дейности, процеси, работни места, машини и апарати, ел. съоръжения и др.

получава експертни консултантски съвети

получава допълнители знания и умения, което води до по-висока ефективност в работата
сигурност, че служителите му разполагат с необходимите знания

сигурност, че служителите му познават задължителните фирмени документи по безопасност и здраве при работа и знаят как да ги изготвят

сигурност, че служителите му знаят какви са и могат да отговорят на изискванията за проверка от държавните контролни органи

сигурност, че служителите му са усвоили практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа

сигурност, че служителите му вече познават добрите практики при работа и може да започнат въвеждането им

възможност да получи възможни решения на конкретни, зададени от него, въпроси и фирмени казуси

възможност да подобри значително условията на труд във фирмата сигурност

увереност, че служителите, получили допълнители знания и умения по време на курса, ще бъдат по-ефективни в работата си

 

Всяко наше обучение завършва с изпит. На завършилите успешно обучението се издава удостоверение, което важи пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и други. 

 

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

ВАЖНО

dogovor-trudova-medicina Молим, преди да ни посетите, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.

Посещавайки сайта ни, може да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.

Как да ни откриете

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

градски транспорт
А 1, 3, 5, 213, 305
метро и 10 мин. пеша

T 0882 80 11 69
Email: stm@iren-m.com
FB www.facebook.com/stmiren

Работно време

  понеделник: 08:30 - 17:00

  вторник: 08:30 - 17:00

  сряда: 08:30 - 17:00

  четвъртък: 08:30 - 17:00

  петък: 08:30 - 17:00

  събота и неделя: почивни дни

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!