trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Харесали сте нашите предложения и услуги, представяни поеденично? Защо не заявите комплесно решение за вашия бизнес и не оставите нашият екип да се погрижи за всичко - от трудово-медицинското обслужване, през оценката на професионалните рискове до изготвянето на пълното фирмено досие по здравословни и безопасни условия на труд във фирмата? Какво представлява комплексното трудово-медицинско обслужване:

  👉 Актуална и компетентна информация, съобразена с българското и европейското законодателство относно здравословните и безопасни условия на труд и характера и спецификата на дейността във всяка обслужвана от нас фирма.
  👉 Ние ще се погрижим за спазването и прилагането във Вашата компания на действащата нормативна уредба, при въвеждане на принципа на постоянното подобряване управлението на дейностите по здраве и безопасност.
   👉 Договор за предоставяне на трудово-медицинска услуга с лицензирана служба по трудова медицина.
   👉 
Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи обхващащо:
  👉
Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, съгласно приложение №4 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
   👉 
Предоставяне на заключението на работодателя и на работещия при кандидатстване за работа;
  👉 
Уведомяване на избрания общо-практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещи, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
   👉 
Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд, в съответствие с Приложение № 5 на НАРЕДБА №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, въз основа на:

  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
  • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

   👉 Създаване и водене на здравни досиета на всеки работещ по утвърден образец.
   👉 
Консултиране на работодателя при назначаване на лица, не навършили 18 г.;
   👉 
Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност;
   👉 
Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители;
   👉 
Консултиране на работодателя във връзка с определяне на квотата по чл. 38 от Закона за хората с увреждания
   👉 
пълно и навременно съдействие по възникнали казуси;
   👉 
консултация във връзка с възможните методи и начини за подобряване на условията на труд в дружеството на клиента;
   👉 
консултация и съдействие при необходимост от внедряване на нови фирмени политики, преустройство на работните процеси и/или работни места;
   👉 
консултиране и пълно съдействи на членовете на отговорника/органа по здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР) при осъществяване на дейността му; 
   👉 
консултиране и пълно съдействи на членовете на КУТ/ГУТ в осъществяване на дейността им, съгласно чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
   👉 
разработване на програми, лекции и беседи за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
   👉 
разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания;
   👉 
съдействие при разработване на правила и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на съвети на работещите за правилното им прилагане;
   👉 
уточняване на специализирани измервания, които се извършват от акредитирани структури на физическите фактори на работната среда (микроклимат, шум, осветление, вибрации), на химични агенти в работната среда, на контролни измервания за оценка ефективността на електрообезопасителните мероприятия (заземяване, зануляване, мълниезащита).
   👉 
Удостоверение за успешно завършен курс по БЗР, което важи пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и други. 
   👉 
Доклад за оценка на риска
   👉 Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка;
   👉 Участие в Комисията по трудоустрояване;
   👉 Съдействие за оформяне на годишната декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на видовете инструктаж;
   👉 
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на видовете обучения;
   👉 
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще се обучават;
   👉 
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат обучението;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица;
   👉 
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж;
   👉 
Изработване на програма за обучение;
   👉 
Изработване на програма за периодичен инструктаж;
   👉 
Изработване на програма за провеждане на инструктаж на работно място;
   👉 
Изработване на програма за ежедневен инструктаж - (при необходимост);
   👉 
Изработване на програма за извънреден инструктаж;
   👉 
Служебна бележка за проведен начален инструктаж - бланка, както и образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне, организиране и изпълнение на длъжностно лице по безопасност и здраве;
   👉 
Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват (ЛПС) и работно облекло;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска;
   👉 
Изготвяне на Заповед за периодичност на измерванията на фактори на работна среда;
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура „фаза - защитен проводник");
   👉 
Изготвяне на Заповед за безплатна храна и тонизиращи напитки - (при необходимост);
   👉 
Изготвяне на Заповед за осигуряване на очила за работа с видеодисплей - (при необходимост);
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука" - (при необходимост);
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти (проверка на ръчно преносими електрически инструменти) - (при необходимост);
   👉 
Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ - (при необходимост);
   👉 
Заповед за свикване на общо събрание.
   👉 
Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
   👉 
Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
   👉 
Правилник за работа на КУТ/ГУТ.
   👉 
Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
   👉 
Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
   👉 
Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
   👉 
Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)
   👉 
Изготвяне на Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
   👉 
Други заповеди при необходимост.

И всичко това, съобразено с Вашата фирмена политика и същевременно отговарящо на изискванията на нормативните документи по ЗБУТ!

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.
X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!