Закон за
Здравословни и Безопасни Условия на Труд

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

**************************
Чл. 25.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
   1. осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
   2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
  3. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г.)
(1) Основните дейности на службите по трудова медицина са:
  1. оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
   2. оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
   3. предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
   4. наблюдение на здравното състояние на работещите;
  5. обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
(2) Службата по трудова медицина води и съхранява документацията, определена с наредбата по чл. 25б, ал. 4.
(3) Службата по трудова медицина извършва своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Раздел I
Организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците

Чл. 1.
Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед (приложение № 1).
Чл. 2.
(1) На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:
   1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
   2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
    3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.
(2) Постъпващите на работа в производствата и професиите, посочени в Списъка на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности и срокове за провеждането им (приложение № 2), подлежат на предварителен медицински преглед от лекари-специалисти съгласно Списъка на лекарите-специалисти, участвуващи при провеждането на предварителните и периодичните прегледи на работещите с вредности и на необходимите изследвания (приложение № 3).
(3) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, подлежат на комплексен предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Заключение за постъпването им на работа се дава при установяване на добро физическо развитие и здравословно състояние, което позволява изпълнението на професията (длъжността, производствената дейност), за която кандидатствуват, без риск за тяхното здраве.
(4) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, не се допускат на вредни, тежки и опасни работи, които са забранени за лица от 16 до 18 години съгласно чл. 304 от Кодекса на труда (КТ) .
Чл. 11.
   6. лекарят, извършил периодичните медицински прегледи, в едномесечен срок след приключването на диагностичното изясняване на прегледаните работници, изготвя анализ на резултатите от прегледа. В анализа се включват следните данни:
    а) брой на подлежащите на преглед работници и брой на прегледаните работници, включително и в процент спрямо първите;
       б) брой и процент на работниците със заболявания;
       в) брой и процент на работниците с новооткрити заболявания;
     г) брой и процент на работниците, изложени на въздействието на рискови фактори за възникване на социалнозначими заболявания съгласно приложение № 5;
       д) структура на регистрираните общи и професионални заболявания;
       е) структура на рисковите фактори - за целия контингент, за лицата със заболявания и за лицата без такива заболявания;
   ж) изводи, произтичащи от резултатите от задължителния периодичен медицински преглед, и препоръки за подобряване на здравното състояние на работниците;

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Раздел II
Обучение по безопасност и здраве при работа

Чл. 5.
Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел:
   1. усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
   2. усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
    3. поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.
Чл. 6.
(1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда обучение по безопасност и здраве при работа.

**************************
Раздел III
Инструктаж по безопасност и здраве при работа

Чл. 10.
(1) Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.
(2) Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:
1. при постъпване на работа;
2. при преместване на друга работа или промяна на работата;
3. при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;
4. периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.
(3) Инструктажите по безопасност и здраве при работа са:
1. начален;
2. на работното място;
3. периодичен;
4. ежедневен;
5. извънреден.

НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за
условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Чл. 2.
(1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
(2) Службите по трудова медицина, наричани по-нататък "служби", се създават от:
1. работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели;
2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.
(3) За обслужване на работещи лечебните заведения могат да създават служби по трудова медицина, учредени като самостоятелни юридически лица.
(4) Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба.
Чл. 3.
(1) Работодателят е длъжен да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:
1. предоставя място за извършване на дейностите;
2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата в случаите по чл. 2, ал. 4;
3. осигурява достъп до всички работни места;
4. предоставя техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;
5. осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.
(2) Достъпът до работните места се осъществява по установения за това ред в предприятието.
Чл. 4.
(1) Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.
(2) Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.
Чл. 5.
На службата по трудова медицина не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по тази наредба.

НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) С тази наредба се уреждат редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите, наричани по-нататък "представители".
(2) Обучението на лицата по ал. 1 цели придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 2.
Лекарите от службите по трудова медицина и длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове в предприятията, като участници в комитетите по условия на труд не подлежат на обучение по тази наредба.
Чл. 3.
В колективния трудов договор могат да се договарят конкретни изисквания за обучението на представителите, но не по-ниски от изискванията на тази наредба.
Чл. 4.
Обучението на представителите е първоначално и ежегодно.
Чл. 5.
Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
Чл. 6.
(1) Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.
(2) Работодателят със заповед определя поименно представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
С тази наредба се уреждат редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
Чл. 2.
(1) Наредбата се прилага във всички предприятия, места и дейности, обхванати от разпоредбите на чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Лицата, които за своя сметка работят сами или в сдружение с други, оценяват риска по тази наредба.
Чл. 3.
Оценяването на риска обхваща:
1. работните процеси;
2. работното оборудване;
3. помещенията;
4. работните места;
5. организацията на труда;
6. използването на суровини и материали;
7. други странични фактори, които могат да породят риск.
Чл. 4.
(1) Оценяването на риска се извършва от работодателя.
(2) При оценяването на риска участват служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията. При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.
Чл. 5.
(1) На основата на оценката на риска работодателят:
1. планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск;
2. степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и възможността за инвестиции;
3. осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на предприетите мерки.
(2) Работодателят внася за обсъждане в комитетите и групите по условия на труд въпросите, свързани с оценяването на риска, предложените и предприетите мерки и резултатите от тях. Чл. 6.
Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите по писмена договореност определят реда и начина за оценяване на риска.