A+ R A-

Социални мерки във връзка с COVID-19

Проект "Родители в заетост"

 Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца

Възобновява се проект „Родители в заетост“ към Агенцията по заетостта. По него работещите семейства могат да получат помощ за гледане на децата им, като за детегледачи са допустими безработни техни роднини. Наличните средства са 17 млн. лв. До момента са подадени 7600 заявления, а назначените детегледачи са 4154.

Допълнителна информация можете да намерите тук. 

Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична обстановка, както и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите,  се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на които приоритетно се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, които изпитват финансови затруднения  по време на извънредното положение. 

Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Коронавирус COVID -19“.

 

Държавна помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно място

 

Раздаване на пакети с храна за над 58000 нуждаещи се

От 1 до 15 юли могат да кандидатстват автобусни превозвачи, осъществяващи пътнически, градски, крайградски или междуградски превози, които:
 • Са преустановили дейността си по време на и след извънредното положение;
 • Са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или за част от тях.

Предвидени са 40 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Ще се подават заявления в Бюрата по труда. Оценката и плащанията ще се правят от Агенция по заетостта. Една фирма може да се възползва до 6 месеца. Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства.

Над 58 000 души получават пакети с 16 най-необходими хранителни продукти. На 18 май 2020 г. стартира раздаването на 450 тона пакети с храна за над 26 000 от тях (16 900 в затруднена ситуация, идентифицирани от общинските администрации, и 9 230 са потребители на социални услуги).

 Удължена е програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

  

Над 5500 нуждаещи се ще се хранят от обществените трапезарии

Програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се е удължена до края на месец юни 2020 г. В момента са сключени 214 договора на стойност 2 926 314,60 лв. От топъл обяд могат да се възползват самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Kъм 20 май 2020 г. 30 648 възрастни, хора с увреждания и с ниски доходи получават храна по програмата. Подробна информация за реда и начина за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - http://asp.government.bg/   Над 5500 нуждаещи се ще получават топла храна от обществените трапезарии в страната по време на извънредната епидемична обстановка. За целта бюджетът на целевата програма „Обществени трапезарии“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) беше увеличен на 3,2 млн. лв. Бяха включени нови 1400 самотноживеещи, хора, останали без дом, работа и доходи, както и ползващи социално подпомагане, и поставени под карантина. В средата на март МТСП удължи действието на програмата до 12 юни и препоръча на общините храната да се доставя по домовете. В момента социалната услуга се изпълнява от 42 общини, като по-голямата част разнасят топлия обяд на нуждаещите се. В останалите е създадена организация, така че да не се допуска струпване на хора в трапезариите.

 

 Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

 

Извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания

 

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност е изтекъл по време на извънредното положение, са с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение. Във връзка с това, Националният осигурителен институт е изменил служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

Мярката е въведена с § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

 

При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще продължи да се прави от социалните работници по телефона или по електронната поща. Същевременно няма да прекъснат дейностите по административните процедури, за да може хората с увреждания да получат необходимата им асистентска подкрепа.

 

 Настаняване в специализирани институции, ползване на определени социални услуги

 

 Други видове мерки

 
 • 👉 Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г.
 • 👉 До 31 август 2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца.
 • 👉 Такси за ползване на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе” и Дневен център, включително и при седмична услуга, когато са делегирани от държавата дейности, не се заплащат от лицата за периода от 13 март 2020 г. до 31 август 2020 г.
 • 👉 Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са затворени за посещение и настаняване (освен при спешен случай). Информация за потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.
 
 • 👉 Запори върху трудови възнаграждения и пенсии не се налагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна, т.е. до 14 юни 2020 г. Изключение е предвидено само за задължения за издръжка и за вреди от непозволено увреждане.
 • 👉 Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 60 работни дни (досега се зачитат до 30 работни дни). През 2020 г. за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, без да се дължат осигурителни вноски. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време.
 • 👉 За получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до 1г. отпада изискването за имунизации и профилактични прегледи.
 • 👉 До 30 септември 2020 г. за получаване на детски надбавки няма да се взимат предвид имунизации, профилактични прегледи и редовно посещаване на детска градина или училище.
 • 👉 Удължават се сроковете за получаване на помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (до 30 юни), както и помощи за майки студентки (до 31 декември).
 • 👉 Гарантирани са всички социални плащания, включително еднократни помощи, за хора с увреждания (вкл. по механизма "лична помощ", пенсии, финансова подкрепа), за отопление, за технически пособия (инвалидни колички и др.)
 • 👉 Срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция продължава действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна.
 • 👉 По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.
 • 👉 До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

 

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!